తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర బంద్ – ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా బుధవారం కడపలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను, కార్యకర్తలను అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు

309

తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర బంద్ – ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా బుధవారం కడపలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను, కార్యకర్తలనుఅరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు

ఒక సమాధానం వదిలి

దయచేసి మీ వ్యాఖ్యను నమోదు చేయండి!
దయచేసి ఇక్కడ మీ పేరు నమోదు చేయండి